Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τις επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας με βάση το πρότυπο ISO/IEC 27019:2017

Το πρότυπο ISO/IEC 27019:2017 ορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τις επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας. Δίνει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές βασισμένες στην δομή του προτύπου ISO 27002.
Αν και η διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, παρουσιάζει ουσιαστικά τις ίδιες προκλήσεις διαχείρισης κινδύνων σε όλα τα πλαίσια εφαρμογής της, ο χαρακτήρας των συστημάτων ελέγχου των διαδικασιών (real time), η ασφάλεια και ο περιβαλλοντικός κρίσιμος παράγοντας, καθιστούν ορισμένες από τις προκλήσεις ιδιαίτερα απαιτητικές για τις επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας.
Οι πρόσθετες εξειδικευμένες απαιτήσεις ή διευκρινίσεις, επεκτείνουν τον σκοπό του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, ώστε να περιοριστεί το επίπεδο των κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια των πληροφοριακών υποδομών της επιχείρησης. Ο στόχος του προτύπου, περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν συστήματα και δίκτυα, για τον έλεγχο και την εποπτεία της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας καθώς και τις απαραίτητες υποστηρικτικές διαδικασίες.
Η PRIORITY έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα σημαντικότερα έργα Information Security στην Ελλάδα με βάση το πρότυπο ISO 27001. Παράλληλα, έχει αναπτύξει και παρέχει σημαντικό αριθμό σχετικών υπηρεσιών για τη συμμόρφωση των οργανισμών με το σχετικό πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών. Στον τομέα ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τις επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27019:2017 παρέχει το παρακάτω σύνολο υπηρεσιών :
– Αξιολόγηση των συστημάτων πληροφορικής, των διαδικασιών και διάγνωση των αδυναμιών και των κινδύνων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου
– Πρόταση τεχνολογικών λύσεων με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης, και καθοδήγηση στην υλοποίηση νέων μέτρων
– Υλοποίηση γραπτών πολιτικών και διαδικασιών με βάση το πρότυπο, με σκοπό την δημιουργία συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
– Εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες πολιτικές και διαδικασίες και ευαισθητοποίηση
– Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και μέτρηση επιπέδου ασφαλείας
– Πιστοποίηση συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27019:2017
– Παρακολούθηση συμμόρφωσης του συστήματος με βάση το πρότυπο

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900