Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018

Η PRIORITY είναι η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα στην Διαχείριση Ενέργειας και διαθέτει την πλέον εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων, η οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς δεκάδες έργα Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018, σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (βιομηχανία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, κλπ).

Το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018 αποτελεί ένα σύνολο απαιτήσεων και καλών πρακτικών και έχει στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς να ακολουθήσουν μία συστηματική προσέγγιση για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής τους επίδοσης. Παράλληλα θα επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βελτίωση της εταιρικής εικόνας των οργανισμών και μείωση του λειτουργικού κόστους.
Το πρότυπο ISO 50001:2018:
• μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιονδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος, την πολυπλοκότητά του, τη γεωγραφική του θέση, την οργανωτική κουλτούρα ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει
• απαιτεί επίδειξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, αλλά δεν καθορίζει τα επίπεδα βελτίωσης
• μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα, ή να ενσωματωθεί και να εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με άλλα συστήματα διαχείρισης.

Το πρότυπο ISO 50001:2018 περιλαμβάνει:
• ενεργειακή ανασκόπηση και εντοπισμό των ενεργοβόρων διεργασιών
• παρακολούθηση, συλλογή και αξιολόγηση των ενεργειακών δεδομένων με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, μέσα από συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών
• υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας
• ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας της επιχείρησης και των αναγκών και προσδοκιών / απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών, με στόχο την ανάλυση κινδύνων (εντοπισμός των απειλών και ευκαιριών βελτίωσης), οι οποίες συνδέονται με τις ενεργειακές χρήσεις του οργανισμού και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης
• ευαισθητοποίηση προσωπικού για εφαρμογή καλών ενεργειακών πρακτικών
• ενσωμάτωση ενεργειακής οπτικής στις εταιρικές διαδικασίες ( π.χ. ανακαινίσεις κτιρίων, αγορές υλικών, αξιολόγηση προμηθευτών)
• την έννοια της κανονικοποίησης για τους δείκτες ενεργειακής απόδοσης και τις γραμμές ενεργειακής βάσης, με στόχο την ευκολότερη σύγκριση της ενεργειακής επίδοσης του οργανισμού από έτος σε έτος

Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της PRIORITY είναι σε θέση να κατανοήσει τις ανάγκες κάθε οργανισμού και να τον βοηθήσει να βελτιώσει την ενεργειακή του επίδοση, αναπτύσσοντας σε συνεργασία με τον οργανισμό ένα κατάλληλο πλάνο ενεργειών, με επίκεντρο τις no cost / low cost δράσεις.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900