Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο BS 10012:2017+Α1:2018

Στo πλαίσιo συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ 679 (GDPR) απαιτείται η ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Το πρότυπο BS 10012:2017+Α1:2018, ορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, ένα σύνολο δηλαδή Πολιτικών και διαδικασιών το οποίο αποσκοπεί στη διατήρηση και στη βελτίωση της συμμόρφωσης του κάθε οργανισμού σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Επιπλέον, το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (ανεξαρτήτου μεγέθους ή δραστηριότητας), εναρμονίζεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/679 (GDPR) και οι σχετικές απαιτήσεις του δύναται να ενσωματωθούν σε υφιστάμενα Συστήματα Διαχείρισης (π.χ. ISO 27001, 9001 κλπ.) που πιθανώς τηρεί ο οργανισμός.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο, υποστηρίζει κάθε οργανισμό στη συμμόρφωση του με το GDPR, εξασφαλίζει καλύτερη εσωτερική οργάνωση και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της απαραίτητης τεκμηρίωσης και λογοδοσίας.
Η PRIORITY είναι η εταιρεία συμβούλων που ολοκλήρωσε επιτυχώς τα πρώτα έργα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ 679 (GDPR) στην Ελλάδα και που ανέπτυξε Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων κατά το πρότυπο BS 10012.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900