ΕΛΟΤ 1429 – Διαχειριστική επάρκεια

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 εκδόθηκε το 2008 με σκοπό να μπορούν Φορείς (Δικαιούχοι) να συμμετάσχουν και να υλοποιήσουν έργα στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Με την εφαρμογή του προτύπου ο Δικαιούχος θεωρείται διαχειριστικά επαρκής για τη διαχείριση έργων καθώς αναπτύσσει διαδικασίες όπως:
• Ωρίμανση έργου
• Υλοποίηση μελετών και αδειοδοτήσεων
• Προετοιμασία προκηρύξεων, τευχών δημοπράτησης
• Κοστολόγηση και κατάρτιση προϋπολογισμού
• Σχεδιασμός Διαδικασιών Επιλογής Ωφελουμένων
• Διενέργεια διαγωνισμών, ανάθεση συμβάσεων, επιλογή ωφελούμενων
• Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού
• Διενέργεια διοικητικών πράξεων του διαγωνισμού χωρίς αποκλίσεις
• Σύνταξη διακήρυξης και σύσταση επιτροπών
• Αξιολόγηση προσφορών
• Χειρισμός ενστάσεων
• Υπογραφή σύμβασης – ολοκλήρωση διαγωνισμού
• Παρακολούθηση & διαχείριση έργου
• Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Έργου
• Παρακολούθηση τήρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Έργου
• Επικοινωνία
• Διαχείριση αλλαγών
• Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου
• Ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων – πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου
• Παραλαβή έργου
• Οικονομική διαχείριση έργου
• Παρακολούθηση προϋπολογισμού
• Έλεγχος και πιστοποίηση πληρωμών
Στα επόμενα ΕΣΠΑ με βάση τον Οδηγό υλοποίησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πρότυπο μπορεί να αντικατασταθεί από την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης κατά ISO 9001 με πεδίο εφαρμογή τον σχεδιασμό και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900