Ενεργειακός Έλεγχος Εγκαταστάσεων

Η PRIORITY είναι η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα στην Διαχείριση Ενέργειας και διαθέτει την πλέον εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων, η οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς δεκάδες έργα Ενεργειακού Ελέγχου σύμφωνα με τον Νόμο 4342/2015 και το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16247, σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (βιομηχανία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, κ.λπ.).

Με το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143Α/9-11-2015), ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία, η Οδηγία 2012/27/ΕΕ, που υποχρεώνει τις μεγάλες επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριοτήτων (βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο, υπηρεσίες κ.λπ.) στην υλοποίηση ενεργειακών ελέγχων, ώστε να ελέγχονται οι ενεργειακές καταναλώσεις των εταιρειών και να περιορίζεται η σπατάλη των πόρων.
Με την Υ.Α 175275/2018, καθορίζονται τα επαγγελματικά προσόντα των ενεργειακών ελεγκτών, η τήρηση μητρώου ενεργειακών ελεγκτών και ενεργειακών ελέγχων και το περιεχόμενο των εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Η εξειδικευμένη ομάδα ενεργειακών ελεγκτών της PRIORITY είναι σε θέση να κατανοήσει τις ανάγκες κάθε εταιρείας και να αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω:
• συλλογή δεδομένων (σχέδια, εξοπλισμός Η/Μ, δεδομένα ΔΕΔΔΗΕ, data από BMS, χαρακτηριστικά κτηρίων κ.λπ.)
• Ανάλυση δεδομένων κτηριακών υποδομών και εξοπλισμού
• Αναγνώριση σημαντικών ενεργειακών χρήσεων και καταναλώσεων
• Καθορισμός Baseline για την σύγκριση ενεργειακών καταναλώσεων προηγουμένων ετών
• Ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας
• Ανάπτυξη Ενεργειακού Ισοζυγίου
• Υπολογισμός εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
• Ανάπτυξη μηχανισμού πρόβλεψης καταναλώσεων
• Προτεινόμενα Σχέδια δράσης ΕΞΕ & ΑΠΕ, με ανάλυση Life Cycle Cost Analysis
• Ευαισθητοποίηση σε επιλογές αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής απόδοσης
• Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση προσωπικού για μείωση του ενεργειακού κόστους
• Ανάπτυξη μηχανισμών επιβεβαίωσης της βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης
• Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου και συμπλήρωση και ανάρτηση του Αρχείου Ενεργειακού Ελέγχου.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900