Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας – το πλαίσιο αξιών της επιχείρησης

O Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας αποτυπώνει τις βασικές αρχές λειτουργίας της εταιρείας και καθορίζει το πλαίσιο αξιών και συμπεριφορών που πρέπει να διέπει τις σχέσεις με τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες. Ο Κώδικας αποτελεί εργαλείο διοίκησης και αποτύπωσης της εταιρικής ταυτότητας καθώς περιγράφει την επιχειρησιακή ηθική και κουλτούρα της εταιρείας.
Οι θεματικές ενότητες που θα πρέπει να καλύπτει ο Κώδικας είναι οι εξής:
• Εργασιακό περιβάλλον
• Πελάτες
• Προμηθευτές
• Περιβάλλον
• Κοινωνία
Σε αυτές τις ενότητες περιγράφονται αρχές που έχουν να κάνουν ενδεικτικά με: μέτρα αντιμετώπισης διαφθοράς και δωροδοκίας, μέτρα αντιμετώπισης διακρίσεων στο χώρο εργασίας, θέματα υγείας και ασφάλειας, μέτρα αντιμετώπισης σύγκρουσης συμφερόντων, διασφάλιση ακεραιότητας εταιρικής περιουσίας και οικονομικών πληροφοριών κ.α.
Ο Κώδικας αφορά όλους τους εργαζομένους και προτείνεται να ακολουθείται επιπρόσθετα από συνεργάτες και προμηθευτές.
Η PRIORITY αναλαμβάνει να αναπτύξει και να συντάξει τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας σας. Επιπρόσθετα, αναπτύσσει διαδικασίες για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής του ενώ μπορεί να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900