Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης – Το πρότυπο αριστείας για τον δημόσιο τομέα

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης αποτελεί ένα απλό και αποτελεσματικό εργαλείο για την εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε δημόσιους οργανισμούς. Ο κάθε δημόσιος οργανισμός αυτοαξιολογείται βάσει δομημένου ερωτηματολογίου και καταλήγει σε ένα πλάνο δράσης για την συνεχή βελτίωσή του. Τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης χωρίζονται σε 9 κατηγορίες:
• Ηγεσία
• Στρατηγική και προγραμματισμός
• Ανθρώπινο δυναμικό
• Συνεργασίες και πόροι
• Διαδικασίες
• Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς τον πολίτη/πελάτη
• Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό
• Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία
• Κύρια αποτελέσματα
Η εφαρμογή του προτύπου χωρίζεται σε 4 φάσεις:
1. Προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής – Συγκρότηση ομάδας
2. Κατανομή καθηκόντων – προσδιορισμός εσωτερικής λειτουργίας ομάδας
3. Συλλογή-επεξεργασία των προσδιορισθέντων στοιχείων τεκμηρίωσης, σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης και βαθμολόγηση
4. Σύνταξη έκθεσης μέτρων βελτίωσης
Επομένως, το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης αποτελεί μία μελέτη της δομής και της λειτουργίας του Οργανισμού βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα τα οποία έχει ουσιαστικά συλλέξει το ίδιο το προσωπικό. Η εφαρμογή του προτύπου είναι συνεχής καθώς καταλήγει σε ένα πλάνο βελτιώσεων με καθορισμένες ημερομηνίες εφαρμογής του οποίου η υλοποίηση παρακολουθείται μέσω της επαναξιολόγησης βάσει των παραπάνω κριτηρίων.
Η PRIORITY έχοντας εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων ολικής ποιότητας μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να εφαρμόσει όλες τις προβλεπόμενες φάσεις του προτύπου και να συνεισφέρει στην υλοποίηση του πλάνου βελτιώσεων που θα προκύψει από την εφαρμογή του.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900