Πρότυπο ISO 20121 – διεξαγωγή εκδηλώσεων με βιώσιμο τρόπο

Το πρότυπο ISO 20121, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου, αποσκοπεί στην διοργάνωση αποτελεσματικών εκδηλώσεων, από τοπικές εκδηλώσεις έως μεγάλα γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην τοπική οικονομία και μεγιστοποιώντας:
• την αποδοτικότητα της εκδήλωσης,
• την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας και
• την συμπαράσταση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Το ISO 20121 έχει αναπτυχθεί για τη βιομηχανία των εκδηλώσεων προκειμένου να συνεισφέρει στη προτεραιοποίηση της βιωσιμότητας κατά τη διαχείριση και την παράδοση κάθε εκδήλωσης. Το πρότυπο λαμβάνει υπ’ όψη τη γεωγραφική περιοχή, πολιτιστικά, κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα της κάθε εκδήλωσης. Το ISO 20121 επιτρέπει στην εταιρεία τον εκ των προτέρων εντοπισμό όλων των πιθανών επιπτώσεων της εκδήλωσης, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για την μείωση ή την παρεμπόδιση των αρνητικών επιπτώσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υιοθετείται μια μακροπρόθεσμη προοπτική κατά την οργάνωση μίας εκδήλωσης η οποία τελικά επιτρέπει τη βιωσιμότητά της και την αποδοχή της από τους πολίτες. Με βάση το βρετανικό πρότυπο BS 8901, το ISO 20121:2012 είχε δημοσιευθεί εγκαίρως για τους Ολυμπιακούς αγώνες και συνείσφερε στην βιωσιμότητα της εκδήλωσης.
H PRIORITY, με εμπειρία σε περισσότερα από 2.000 πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σε όλους κλάδους της οικονομίας, είναι σε θέση να οδηγήσει εταιρείες και οργανισμούς στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, κατά ISO 20121.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900