Τι αλλάζει με την έλευση του EU taxonomy;

29-03-2022

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 (ΕU Taxonomy) δημιουργήθηκε από την ανάγκη ύπαρξης ενός κοινού συστήματος αναγνώρισης και ταξινόμησης των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και παράλληλα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του European Green Deal, όπως επίσης και του EU Action Plan on Sustainable Finance.

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουλίου 2020 και θεσπίζει έξι περιβαλλοντικούς στόχους, όπως αναφέρονται ακολούθως:

  1. Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
  2. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  3. Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων
  4. Μετάβαση σε κυκλική οικονομία
  5. Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης
  6. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, μια οικονομική δραστηριότητα ή επένδυση χαρακτηρίζεται «περιβαλλοντικά βιώσιμη» εφόσον:

α) συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους περιβαλλοντικούς στόχους,

β) δεν επιβαρύνει σημαντικά κανέναν από τους περιβαλλοντικούς στόχους,

γ) ασκείται σύμφωνα με τις ελάχιστες διασφαλίσεις (π.χ. κατευθυντήριες γραμμές OECD, κατευθυντήριες αρχές Ηνωμένων Εθνών, αρχές και δικαιώματα από θεμελιώδεις συμβάσεις της διακήρυξης Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας), και

δ) συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που θεσπίζει η Επιτροπή.

Ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2139 (ευρύτερα γνωστός ως «Climate Delegated Act»), που καθορίζει τα τεχνικά κριτήρια για τις οικονομικές δραστηριότητες με σημαντική συνεισφορά στους δύο πρώτους στόχους (ήτοι το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή) υιοθετήθηκε στις 4 Ιουλίου 2021 και είναι σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022. Τα τεχνικά κριτήρια για τους υπόλοιπους στόχους αναμένονται να ανακοινωθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (ΕU Taxonomy),  με τον όρο επιλέξιμες (eligible) εννοούνται οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Climate Delegated Act. Ωστόσο ο όρος «περιβαλλοντικά βιώσιμη δραστηριότητα ή επένδυση» συνδέεται με την ευθυγράμμιση (alignment) με τον Κανονισμό ΕU Taxonomy. Μια οικονομική δραστηριότητα για να είναι ευθυγραμμισμένη (aligned) θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στα αντίστοιχα τεχνικά κριτήρια, να μην επιβαρύνει σημαντικά κανέναν από τους περιβαλλοντικούς στόχους και να ασκείται σύμφωνα με τις ελάχιστες διασφαλίσεις.

Η επιλεξιμότητα (eligibility) αρχικά και η ευθυγράμμιση (alignment), σε επόμενο στάδιο, με τον Κανονισμό EU Taxonomy αποτελεί μια νέα υποχρέωση για πληθώρα οργανισμών και επιχειρήσεων θέτοντας διαφορετικές απαιτήσεις ανά τομέα. Την ίδια στιγμή δεν έχει ακόμα εκδοθεί πλήρως το περιεχόμενο του Κανονισμού καθώς, όπως αναφέρεται παραπάνω, εκκρεμεί να ανακοινωθούν τα τεχνικά κριτήρια που αφορούν τους στόχους 3, 4, 5 και 6.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στο αμέσως επόμενο στάδιο και προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος της ευθυγράμμισης (alignment) των δανείων και επενδύσεων με το EU Taxonomy, απαιτείται τα δάνεια και οι επενδύσεις να αξιολογούνται ένα προς ένα, ώστε να αποδεικνύεται η περιβαλλοντική τους βιωσιμότητα με βάση τα εκάστοτε τεχνικά κριτήρια. Συνεπώς, όλο και πιο άμεσα αναμένεται η περαιτέρω τόνωση της ζήτησης για δάνεια και επενδύσεις με πράσινα χαρακτηριστικά και η αλλαγή συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, που επιθυμούν να είναι ανταγωνιστικές και να αφουγκράζονται πρώτες τις τάσεις της αγοράς.  Επομένως, αναμένεται άμεσα και η δημιουργία οφέλους τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την κοινωνία μέσω της προώθησης περισσότερων περιβαλλοντικά βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, που θα καλύπτουν τις νέες πράσινες απαιτήσεις για δάνεια και επενδύσεις.

Η PRIORITY με την πολυετή εμπειρία της στους τομείς της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης, καθώς και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας παρακολουθεί στενά τις σχετικές ανακοινώσεις. Ταυτόχρονα έχει ήδη αναγνωρίσει και αναλύσει τις απαιτήσεις που προέρχονται από τον Κανονισμό EU Taxonomy σχετικά με την ανάλυση των στοιχείων και τις ποσοτικές και ποιοτικές γνωστοποιήσεις (disclosures) που απαιτούνται και είναι σε θέση να αποτελέσει τον Σύμβουλο σας για τη συμμόρφωση σας με τον Κανονισμό.

Είμαστε στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να σας παρέχουμε.