Πώς το green banking θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα;

30-03-2022

Το green banking είναι ένας όρος που αναφέρεται στην αύξηση του επιπέδου χρηματοοικονομικών ροών σε περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις. Κύρια αρχή του green banking είναι η ισόρροπη σχέση μεταξύ επενδυτικού κινδύνου και ηθικής ευθύνης, απέναντι σε επιχειρήσεις και πολίτες, με σκοπό τη ροή χρήματος με όρους περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Η ανάγκη για green banking έρχεται τη στιγμή που οι Τράπεζες έχουν ήδη κληθεί να εναρμονιστούν με ένα πλήθος από υποχρεωτικούς και εθελοντικούς κανονισμούς και απαιτήσεις με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις να αυξάνονται συνεχώς (π.χ. Κανονισμός 2014/95/EU για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, Απαιτήσεις δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, Οικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD), Εποπτικές προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τη γνωστοποίηση πληροφοριών, ΕU Taxonomy, κ.λπ.). Συνεπώς, οι Τράπεζες βρίσκονται στη διαδικασία αναγνώρισης των τάσεων και του κανονιστικού πλαισίου που διαμορφώνονται γύρω από τις περιβαλλοντικά βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις.

Επιπλέον ο Κανονισμός EU Taxonomy θέτει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τεχνικά κριτήρια ελέγχου για την αναγνώριση των επιλέξιμων και ευθυγραμμισμένων με τον Κανονισμό επενδύσεων και προωθεί την παροχή ευνοϊκής χρηματοδότησης σε περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις.

Η προσθήκη επιπλέον παραγόντων χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα οι Τράπεζες να αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά, ως προς την προσαρμοστικότητα τους στις νέες συνθήκες και τη δυνατότητα τους να χρηματοδοτούν περιβαλλοντικά φιλικές και αειφόρες επενδύσεις. Με στόχο τη συμμετοχή τους στις γενικότερες τάσεις της αγοράς επιδιώκουν την προώθηση αυτών των επενδύσεων μέσω της παροχής ευνοϊκών χρηματοδοτήσεων σε επιχειρήσεις και επενδύσεις που κρίνονται περιβαλλοντικά βιώσιμες. Οι πολιτικές διαχείρισης τραπεζικών προϊόντων ενημερώνονται ώστε να διασφαλίζεται η διάθεση  προϊόντων με βιώσιμα ή πράσινα χαρακτηριστικά.

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται επίσης να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των περιβαλλοντικά βιώσιμων χρηματοδοτήσεων και του green banking. Το έτος 2022 πραγματοποιείται η πρώτη κατάθεση βασικών δεικτών σχετικά με τα ανοίγματα των Τραπεζών σε επιλέξιμες και μη επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τον Κανονισμό EU Taxonomy. Η ΕΚΤ, σε επόμενο στάδιο, κατόπιν αξιολόγησης των ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων των Τραπεζών αναμένεται να πιέσει για βελτίωση αυτών των δεικτών, διενεργώντας πλήρη εποπτική αναθεώρηση των πρακτικών των Τραπεζών και λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα παρακολούθησης όπου χρειάζεται.

Ένας τρόπος για την επίτευξη της βελτίωσης των αντίστοιχων δεικτών των Τραπεζών είναι ο έλεγχος της επίδοσης των δανειοδοτούμενων επενδύσεων με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG). Οι επιχειρήσεις αποκτώντας μια ισχυρή δέσμευση στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τις προτεραιότητες διακυβέρνησης (ESG) μπορούν να «σκοράρουν» πιο ψηλά, σε σχέση με άλλες, στα αντίστοιχα κριτήρια ESG και τελικά να επιτύχουν καλύτερους όρους χρηματοδότησης.

Στο ερώτημα επομένως αν το green banking αποτελεί πρόκληση ή ευκαιρία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: αποτελεί μονόδρομο! Οι Τράπεζες οφείλουν να προσανατολιστούν έγκαιρα στην κατεύθυνση του green banking και να ακολουθήσουν συγκεκριμένα κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για τις χρηματοδοτήσεις τους.

Η PRIORITY με την πολυετή εμπειρία της στους τομείς της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης, καθώς και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και ειδικότερα στον Τραπεζικό Τομέα, είναι σε θέση να αποτελέσει τον Σύμβουλο σας στην υλοποίηση στρατηγικών green banking.