Πολιτική υγείας & ασφάλειας στην εργασία

Η Διοίκηση της PRIORITY Quality Consultants οραματίζεται τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας αφ’ ενός μεν κατάλληλο για τις δραστηριότητές της και τις υπηρεσίες που προσφέρει, αφ’ ετέρου δε ασφαλές και υγιεινό για όλους τους εργαζομένους, επισκέπτες και συνεργάτες της.

Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018 αλλά και της σχετικής νομοθεσίας.

Η Διοίκηση της PRIORITY Quality Consultants δεσμεύεται:

•Για την τήρηση όλων των νομοθετικών και λοιπών απαιτήσεων που σχετίζονται με την Υγεία και Ασφάλεια την Εργασία
•Για την χωρίς περιορισμούς και φραγμούς διαβούλευση με τους εργαζομένους και την εξασφάλιση της ενεργής συμμετοχής τους στην επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος,
•Για την εξάλειψη των κινδύνων ΥΑΕ και την ελαχιστοποίηση της διακινδύνευσης
•Για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, η Διοίκηση της PRIORITY Quality Consultants στοχεύει:

•Στο μηδενισμό των ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών
•Στην ελαχιστοποίηση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων
•Στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών της σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Η Πολιτική ΥΑΕ της εταιρείας δημοσιεύεται και κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενώ εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο της εταιρείας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Αναστασάκης