Ανασχεδιασμός / Απλούστευση διαδικασιών (Process Re -engineering , Process Simplification)

Το απαραίτητο βήμα πριν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Η PRIORITY ως πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα προσφέρει προσαρμοσμένες υπηρεσίες απλούστευσης και βελτιστοποίησης εταιρικών διαδικασιών οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της εταιρικής λειτουργίας τόσο σε Δημόσιους όσο και σε Ιδιωτικούς Φορείς.
Διαθέτει πολύπειρη και εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων στο πεδίο της βελτιστοποίησης επιχειρηματικών διεργασιών και διαδικασιών. Έχει αναλάβει υλοποιήσεις έργων σε μεγάλους οργανισμούς και διαθέτει την δυνατότητα να κατανοεί τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε Οργανισμού καθώς και του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται.
Στη σημερινή εποχή οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν την πρόκληση να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, την ταχύτατα εξελισσόμενη τεχνολογία και σε νέα πρότυπα ή κανονισμούς, με παράλληλη διασφάλιση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας κόστους και της βέλτιστης απόδοσης.
Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, οι οργανισμοί πρέπει να αναμορφώσουν το επιχειρησιακό τους μοντέλο και τις εταιρικές τους διαδικασίες, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με νέες στρατηγικές προκλήσεις, να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό και άλλους εξωτερικούς παράγοντες και να ελέγξουν τις δαπάνες τους, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και την ικανοποίηση των πελατών τους.
Ειδικά για τους Φορείς του Δημοσίου, με το ν. 4635/2019, θεσμοθετήθηκε το Εθνικό́ Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), το οποίο αποτελεί κεντρική δημόσια πολιτική οριζόντιας εμβέλειας, με στόχο την ολιστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημοσίους λειτουργούς, καθώς και την καταπολέμηση της περιττής γραφειοκρατίας, μέσα από λήψη μέτρων βελτίωσης και απλούστευσης όλων των διοικητικών του διαδικασιών.
Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα στο πεδίο του ανασχεδιασμού και απλούστευσης διαδικασιών, η PRIORITY παρέχει το παρακάτω σύνολο υπηρεσιών:
• Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, του μοντέλου λειτουργίας, των εταιρικών διαδικασιών και των συστημάτων που τις υποστηρίζουν
• Μοντελοποίηση διαδικασιών με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων διαχείρισης και μοντελοποίησης
• Αξιολόγηση διαδικασιών με εφαρμογή προσαρμοσμένης μεθοδολογίας καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων που τις υποστηρίζουν
• Gap Analysis, αναγνώριση προβληματικών σημείων και περιοχών βελτίωσης
• Διαμόρφωση προτάσεων απλούστευσης των διαδικασιών με παράλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων
• Σχεδίαση/ μοντελοποίηση, ανασχεδιασμένων / απλουστευμένων διαδικασιών
• Σύνταξη σχεδίων δράσης υλοποίησης αλλαγών και υποστήριξη στην υλοποίησή τους
• Σύνταξη εγχειριδίων διαδικασιών
• Εκπαίδευση προσωπικού (στην μεθοδολογία ανασχεδιασμού και στην αξιοποίηση των εργαλείων μοντελοποίησης διαδικασιών)