Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ολιστική προσέγγιση της στρατηγικής ΕΚΕ

Η PRIORITY είναι μια καταξιωμένη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η εμπειρία μας στις βέλτιστες πρακτικές και τις πιστοποιήσεις στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, καθιστούν την PRIORITY τον ιδανικό συνεργάτη σας για τη βελτιστοποίηση των επιμέρους στοιχείων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη συνεχή βελτίωση της εικόνας σας. Οι σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν για εσάς την αξιολόγηση των εταιρικών διαδικασιών και των επιδόσεών σας στους τομείς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την ανάπτυξη στρατηγικής, την καθιέρωση καλών πρακτικών, τον καθορισμό δεικτών παρακολούθησής της και τη σύνταξη ενός ουσιαστικού και πιστοποιήσιμου εταιρικού απολογισμού με βάση τα διεθνή πρότυπα GRI, AA-1000.
Σκοπός δεν αποτελεί μόνο η σύνταξη ενός εταιρικού απολογισμού αλλά η δημιουργία ενός μηχανισμού βάσει του οποίου η εταιρεία θα μπορεί να παρακολουθεί και να βελτιώνει τους τομείς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Παράλληλα υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών μας που απευθύνονται σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Η PRIORITY παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
• Προσδιορισμός τομέων για βελτίωση της αειφορίας και της κοινωνικής ευθύνης
• Gap Analysis σε σχέση με τις απαιτήσεις ειδικών προτύπων
• Μέτρηση της απόδοσης με τον καθορισμό KPI σε όλες τις αντίστοιχες περιοχές
• Ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της απόδοσης του συστήματος κοινωνικής ευθύνης
• Ανάπτυξη πολιτικών ΕΚΕ
• Προετοιμασία της έκθεσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με το GRI
• Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
• Προετοιμασία Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας
• Εσωτερικοί έλεγχοι
• Πιστοποίηση σύμφωνα με SA 8000, SMETA 4 PILLARS