Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών

Διενέργεια μελετών εκτίμησης κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών

Η απρόσκοπτη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και η διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις και οργανισμοί κάθε μεγέθους, αποτελούν παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο ποσοστό τον βαθμό επίτευξης των στρατηγικών τους στόχων. Κίνδυνοι που προέρχονται από ευπάθειες συστημάτων, Κυβερνοεπιθέσεις ή ανθρώπινα λάθη είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην εμφάνιση σοβαρών δυσλειτουργιών. Προκειμένου να περιοριστεί η πιθανότητα εμφάνισής τους ή το εύρος των επιπτώσεων τους, είναι απαραίτητο να διενεργούνται σε συστηματική βάση μελέτες εκτίμησης Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών και να προσδιορίζονται οι απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισής τους.
Η διενέργεια μελετών εκτίμησης Κινδύνων Ασφάλειας πληροφοριών στηρίζεται στην αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων Ασφάλειας Πληροφοριών, στον εντοπισμό των κινδύνων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τους πόρους ενός οργανισμού και στον προσδιορισμό του επιπέδου τους λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η πιθανότητα εμφάνισή τους και οι επιπτώσεις τους. Μέσω των συγκεκριμένων μελετών είναι δυνατόν να βελτιστοποιηθεί ο καταμερισμός των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να υλοποιηθούν τα μέτρα που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας ενός οργανισμού.
Η PRIORITY έχοντας πολύχρονη εμπειρία σε έργα βελτιστοποίησης της Ασφάλειας Πληροφοριών οργανισμών και επιχειρήσεων, διενεργεί μελέτες εκτίμησης κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών χρησιμοποιώντας μεθοδολογία που έχει αναπτύξει βασιζόμενη στα πρότυπα ΙSO 27005:2018 και ISO 31000:2018. Η διενέργεια των μελετών συνίσταται στις ακόλουθες φάσεις:
• Συγκέντρωση στοιχείων για τους πόρους για τους οποίου θα διενεργηθεί η μελέτη
• Εντοπισμός ευπαθειών και απειλών που θέτουν σε κίνδυνο την Ασφάλεια των πόρων. Καθορισμός των κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών. Προσδιορισμός του επιπέδου των ευπαθειών και των απειλών
• Υπολογισμός του επιπέδου κινδύνου
• Παραγωγή αναφοράς Εκτίμησης Κινδύνου Ασφάλειας Πληροφοριών

Η προτεραιοποίηση της αντιμετώπισης των κινδύνων καθορίζεται σταθμίζοντας παράγοντες όπως:
• Μέγεθος των κινδύνων
• Διαθέσιμοι πόροι
• Άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και πιθανόν επηρεάζουν τους πόρους στους οποίους εντοπίζονται οι κίνδυνοι
Η PRIORITY λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε οργανισμού, έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τη μεθοδολογία εκτίμησης Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών και να ενσωματώνει τις απαιτήσεις ειδικών προτύπων όπως των NIST 800-82, TMSA ή κανονισμών όπως ο NIS. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ο προσδιορισμός κινδύνων που εντοπίζονται σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων και η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των οργανισμών.