Περιβαλλοντική Διαχείριση

Εργαλείο συμμόρφωσης, περιβαλλοντικής και εταιρικής φήμης

Η PRIORITY διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πλήθος περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων όπως ISO 14001, ISO 14064, EMAS, FSC κ.ά. στην χώρα μας και στο εξωτερικό.
Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποκτούν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό μιας επιχείρησης καθώς συνδέονται με νομοθετικές απαιτήσεις, απαιτήσεις προμηθευτών, σημαντικά κόστη διαχείρισης και την εταιρική φήμη. Η PRIORITY διαθέτοντας την πλέον εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων και έχοντας υλοποιήσει απαιτητικά έργα για μεγάλους οργανισμούς (βιομηχανία, ενέργεια, ξενοδοχεία, κ.λπ.), είναι σε θέση να κατανοήσει τις ανάγκες κάθε οργανισμού και να τον βοηθήσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο να εντοπίσει τις περιβαλλοντικές πλευρές του (ατμοσφαιρικές εκπομπές, διαχείριση αποβλήτων, κατανάλωση ενέργειας, χρήση χημικών κ.λπ.), να μελετήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, και να οργανώσει ένα σύστημα αποδοτικών διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση του.
Η Περιβαλλοντική Διαχείριση ορίζεται ως η ικανότητα της επιχείρησης να μειώσει τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις και να αυξήσει τη λειτουργική της απόδοση εφαρμόζοντας ένα σύνολο διαδικασιών και πρακτικών. Το ISO 14001 παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και είναι το διεθνές πρότυπο που αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο οδηγό για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να μελετήσει τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις της, να διαμορφώσει σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και να οργανώσει τους πόρους της σχετικά.
Η PRIORITY στον τομέα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, παρέχει το παρακάτω σύνολο υπηρεσιών:
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Παρακολούθηση Νομοθετικών Απαιτήσεων
• Αξιολόγηση κινδύνων & ευκαιριών
• Διαχείριση αποβλήτων
• Διαδικασίες και Οδηγίες διαχείρισης εκτάκτων περιβαλλοντικών καταστάσεων
• Πολιτικές και Διαδικασίες Συστήματος Διαχείρισης
• Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού
• Ε-learning
• Εσωτερικές επιθεωρήσεις
• Πιστοποιήσεις:
• κατά ISO 140001 και ΕΜAS – Περιβαλλοντική Διαχείριση
• κατά FSC και PEFC – Αειφορική Δασική Διαχείριση
• κατά ISO 14064 – Υπολογισμός αποτυπώματος CO2
• ISCC – International Sustainability & Carbon Certification
• Ecolabel Ξενοδοχείων