Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις σε ένα πολυδιάστατο πρόβλημα

Η PRIORITY είναι μια καταξιωμένη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην υλοποίηση έργων πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός Συστήματος Διαχείρισης, προσφέροντας υπηρεσίες για την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την πιστοποίηση και τη διατήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
Παράλληλα υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών μας που απευθύνονται σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης και σε εσωτερικούς επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης.

Η PRIORITY μέσα από την πολυετή εμπειρία της στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, στηριζόμενη σε μια ομάδα στελεχών υψηλής εξειδίκευσης στο αντικείμενο της υγείας & ασφάλειας στην εργασία και έχοντας υλοποιήσει πλήθος σχετικών έργων (κλάδος μεταποίησης, κλάδος υπηρεσιών, κατασκευαστικός κλάδος κλπ.), είναι σε θέση να αναλάβει και να διεκπεραιώσει ακόμη και τα πιο απαιτητικά έργα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
Oι πελάτες μας απολαμβάνουν ένα αποτέλεσμα υψηλής προστιθέμενης αξίας που ενσωματώνει στις δυνατότητες ενός εργαλείου διαχείρισης θεμάτων υγείας και ασφάλειας, πλήθος καλών πρακτικών και οργανωτικών λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε οργανισμού.

Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των συνθηκών και παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων, αλλά είναι επίσης και οι ενέργειες πρόληψης για την προστασία τους από τους επαγγελματικούς κινδύνους.
Η παροχή ενός υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και αγαθό, αλλά ταυτόχρονα είναι και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.
Το ISO 45001:2018 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο που περιλαμβάνει απαιτήσεις αλλά και οδηγίες για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης που διασφαλίζει την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Καθορίζει το οργανωτικό πλαίσιο για τη διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων, για την συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία, για την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και για την βελτίωση της επίδοσης ενός οργανισμού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Η PRIORITY παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία:
• Ανάλυση αποκλίσεων ως προς τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
• Έλεγχος συμμόρφωσης ως προς την εφαρμοστέα νομοθεσία
• Αναγνώριση κινδύνων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και αξιολόγηση επικινδυνότητας
• Σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
• Εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
• Εκπαίδευση προσωπικού στην εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
• Πιστοποίηση κατά ISO 45001:2018 ή/και έλεγχος συμμόρφωσης ως προς ενδοεταιρικά πρότυπα
• Ανάπτυξη Πολιτικών, Διαδικασιών και Οδηγιών Εργασίας ως μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
• Υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία